skip to Main Content
021-22649661-3 ariscert@gmail.com

شرکت الاینس رجیسترار اند اینسپکشن سرویسس پارسیان  دارای گواهی تایید صلاحیت منطبق با استاندارد ISO/IEC17021 در زمینه استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015  و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001:2018 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران میباشد.

Back To Top