skip to Main Content
021-22649661-3 ariscert@gmail.com

بیانیه ی  تعهد بی طرفی شرکت گواهی کننده و بازرسی الاینس پارسیان

شرکت گواهی کننده و بازرسی الاینس پارسیان اهمیت بی طرفی را در انجام فعالیتهای صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت ، مدیریت تضاد منافع و اطمینان از عینیت فعالیتهای صدور گواهینامه سیستم مدیریت درک می کند.

کنترلهای زیر باید در طی فرآیند ممیزی اجرا شوند.

 • کارمندان ممیزی از مشارکت در ممیزی هر سازمانی که به آنها کمک کرده اند ، با مشاوره یا آموزش (غیر از آموزش ممیزی ثبت شده حرفه ای) ، و یا در جایی که علاقه اقتصادی یا تجاری برای حداقل مدت 2 سال قبل دارند ممنوع است.
 • الاینس پارسیان و عضو یا کارمندان تیم ممیزی آن ، بدون رضایت مشتری ، اطلاعات محرمانه مشتری را برای شخص ثالث افشا نمی کنند. یا اگر طبق قانون لازم باشد. طبق سیاست توافق نامه محرمانه بودن الاینس پارسیان این اقدامات انجام میگیرد.
 • کارمندان مستقیم الاینس پارسیان حق مشارکت در فعالیتهای مشاوره ای (شامل طراحی یا اجرای یک سیستم مدیریت) را ندارند.
 • کلیه مدیریت و کارکنان که بطور مستقیم شاغل هستند موظف هستند کلیه منافع مالی یا فعالیتهای تجاری را از آغاز و در دوره اشتغال اعلام کنند.
 • الاینس پارسیان نباید مرجع صدور گواهینامه دیگری را برای فعالیتهای صدور گواهینامه سیستم مدیریتی خود تأیید کند.
 • الاینس پارسیان و هر بخشی از همان سیستم شخص حقوقی ، مشاوره سیستمهای مدیریت را ارائه نمی دهد.
 • الاینس پارسیان و هر بخشی از همان شخص حقوقی ، ممیزی داخلی را به مشتریان خود ارائه نمی دهد.
 • الاینس پارسیان نباید ممیزی را به یک سازمان مشاوره سیستم مدیریت واگذار کند. (توجه داشته باشید – این مورد برای فرد قابل اجرا نیست)
 • الاینس پارسیان ریسکهای برگزاری دوره های آموزشی عمومی را شناسایی و مدیریت نموده و میتواند دوره آموزشی عمومی برگزار کند. حضور مشتری در دوره آموزشی عمومی به منزله خدمات مشاوره نیست.
 • فعالیتهای الاینس پارسیان به دلیل ارتباط با فعالیتهای سازمانی که مشاوره سیستم مدیریتی را ارائه می دهد ، به بازار عرضه نمی شود.
 • کلیه کارمندان الاینس پارسیان ، چه داخلی و چه خارجی ، یا کمیته هایی که می توانند بر فعالیت های صدور گواهینامه تأثیر بگذارند ، باید بی طرفانه عمل کنند و اجازه نخواهند داد که فشار تجاری ، مالی یا فشارهای دیگری به خطر بیفتد.
 • دانلود کنید
Back To Top