skip to Main Content
021-22649661-3 ariscert@gmail.com

اعطای گواهینامه های ISO9001 , ISO14001 , OHSAS18001 توسط جناب آقای دکتر معینی به جناب آقای فتح الله زاده مدیرعامل وقت باشگاه استقلال تهران

انجام ممیزی مستقل شخص سوم استاندارد مدیریت انرژی ISO50001 در سطح شرکت پگاه گیلان

Back To Top